دیابت و تغذیه

چگونه غذاها بر روي قند خون اثر ميگذارند؟
صرف نظر از اين كه شما ديابت تيپ ۱ يا ۲ داشته باشيد، نوع و زمان و مقدار غذاي شما بر روي قند خونتان اثر ميگذارد. گلوكز قند اصلي خون است و منبع اصلي انرژي بدن ميباشد.

 

ديابت و بيمار قلبي

قند بالاي خون منجربه تخريب عروق ميشود پس يكي از مهمترين عروق، عروق قلب هستند. بعضي از روشهاي زندگي هم باعث افزايش ريسك قلبي عروقي ميشود.

براي كاهش خطر:
۱- قند خون خود را كنترل كنيد.

دیابت چیست ؟

وقتي به شما گفته ميشود كه ديابت داريد، تعداد زيادي سؤال در ذهن شما به وجود ميآيد و شما كمي نامطمئن هستيد ولي مهم است كه بدانيد، شما تنها نيستيد.
خيلي از مردم ديابت دارند ولي يك زندگي خوب و سالم را دنبال ميكنند ولي بهترين كاري كه شما در حق خودتان ميتوانيد بكنيد اين است كه ياد بگيريد كه براي ديابت چه بايد بكنيد. ما هم آمدهايم تا به شما ياد بدهيم كه چه كنيد.

تغذيه درماني در بيماران ديابتي

تغذيه درماني در كنترل ديابت مهمترين نقش را ايفا مي كند. هدف از تغذيه درماني در ديابت، حفظ مقدار قند خون در محدوده طبيعي، بهبود سطح چربيهاي خون، كاهش فشار خون، درمان و جلوگيري از عوارض ديابت همچون بيماريهاي قلبي عروقي، رتينوپاتي، نفروپاتي و نيز برآوردن نيازهاي تغذيه اي فرد است.